ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವ ಮಿತ್ರರೇ 
 ದಾಸರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಾಣವ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದ ಮಿತ್ರರೇ 

1 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಜ ಹತ್ರಕೆ ಬಂದು ಕೂಡುವ ಮಿತ್ರರೇ 
ಗಾಸಿ ತಪ್ಪಿಸ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟನು  ಮಿತ್ರರೇ 

2 ಗೆತ್ತುಸೇಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲವೆಷ್ಟು ಪಟ್ಟನು ನೋಡಿರಿ 
ಮತ್ತೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ರಕ್ತಬೆವರಿನ ಬಿಂದುವೆಲ್ಲವ ನೋಡಿರಿ 

3 ತೂಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ವೇದನೆಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಯು  ಆತನೇ 
ಕೂಗಿ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿದ ಯಜ್ಞಪಶುವು ಆತನೇ 

4 ಈಗ ನಮ್ಮನು ನಾವು ಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವ 
ಆಗ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕೆ ತುಂಬ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡುವ