இயேசுவே நான் மிகவும் கலங்குகிநிற்கின்றேன்[Audio]

இயேசுவே நான் மிகவும் கலங்குகிநிற்கின்றேன்[Audio]

Watch it in Youtube channel: Click here

Title: Lord my soul is discouraged! Ref. Psalm 77. Language: Tamil