Tag: Neereh Vali Tamil song

  • Neereh Vali Tamil song into Kannada

    Tamil song translated into Kannada ನೀನೆ ಮಾರ್ಗ ನೀನೆ ಸತ್ಯ ನೀನೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೆ ದೇವಾ ಸರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ನಾಮವಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಮ ಎಂದು ನೀನೆಯ್ಯ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರೆಂದರೆ ನೀನೆಯ್ಯ ರೂಪವು ನಿನೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪವು ನಿನೆಗಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ।।ನೀನೆ ಮಾರ್ಗ।। ಉಂಟಾಥದು ಎಲ್ಲವು ನಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ನಿನ್ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಕರ್ತ […]